MURYOKO
Kanji for Muryoko

'Infinite Light'

Journal of Shin Buddhism

Main Articles

Harold Stewart

Saizo (Zuiken) Inagaki

Zuiken (1885-1981) was a revered and loved Shin Buddhist teacher. He was a master of the Horai School of Jodo Shinshu.

On Faith | Buddhist Verses
The Essence of the Larger Sutra
Other works of Zuiken

Hisao (Zuio) Inagaki

Yoshifumi Ueda

What is good ?  And evil ? | What is Shinjin ?
Who is Shinran ?

Shojun Bando

Michio Tokunaga

Daiei Kaneko

Daisetz T. Suzuki

Wasui Tatsuguchi

John Paraskevopoulos

Other Writers

Gregg Heathcote

Myōkōnin O-Karu

HOME